Johnny


Johnny ,my beste maat
Wild, snaaks, kattekwaad
Stout, soet
Sleg, goed

Saam gebly
Gevry
Gery

Grootword het verinneweer
Jou plek by my is altyd seer

Jy is groot en ryk
Ons tyd verstryk

~ Maria Viktor

SOLD

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star